Close menu Login

Afdragsfrie lån

Afdragsfrie lån er kendetegnet ved lån, som der kun betales rente på, og som slet ikke, eller i en periode, ikke afdrages på. Fairkredit udsteder som udgangspunkt ikke afdragsfrie lån.

Amortisation

Amortisation er et udtryk for hvordan et lån gennem dets løbetid afvikles. Et lån amortiseres løbende ved at låntager betaler løbende terminsydelser. Terminsydelsen på et lån består af hhv. rente- og afdragsbetalinger. Afdragsbetalingernes forløb angiver lånets afdragsprofil.

Annuitetslån

Annuitetslån er karakteriseret ved at ydelsen på lånet er konstant gennem hele lånets løbetid. Dette indebærer, at ydelsernes fordeling af rente og afdrag ændres løbende. Ved et annuitetslån udstedelse vil renteandelen udgøre størstedelen af ydelsen, mens afdragsandelen af terminsydelsen kun vil udgøre en mindre del. Over lånets løbetid vil terminsydelsens afdrag udgøre en større og større del, mens renteandelen løbende vil reduceres for hver termin. Langt de fleste lån som udstedes i dag er af typen annuitetslån, og det er også primært lån af denne type som Fairkredit formidler.

ÅOP efter skat

ÅOP står for “Årlige Omkostninger i Procent”, og er et udtryk for lånets samlede omkostninger i forhold til det lånte beløb. ÅOP efter skat tager så højde for det skattefradrag du modtager ved at betale renter.

ÅOP før skat

ÅOP står for “Årlige Omkostninger i Procent”, og er et udtryk for lånets samlede omkostninger i forhold til det lånte beløb. ÅOP’s funktion er således at samle alle omkostninger der kan være i forbindelse med lånoptagelsen, og opgøre dette som en procentsats af hovedstolen. Dette rentebegreb har primært det formål at gøre forskellige typer lån sammenlignelige.

CIBOR-rente

CIBOR står for Copenhagen Interbank Offered Rate. CIBOR-renten er den rentesats, som banker er villige til at udlåne danske kroner til for en nærmere defineret periode. CIBOR-renten benyttes i praksis som en referencerente for diverse låneaftaler med variabel rentetilskrivning. Fairkredit formidler primært fasteforrentede pantebrevslån.

Hovedstol

Hovedstol er et udtryk for den oprindelige størrelse på den stiftede gæld. Det er altid lånets hovedstol som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest.

Indekslån

Indekslån er karakteriseret ved et lån hvis ydelser og restgæld reguleres med udvikling i et indeks (typisk et forbrugerprisindeks). Ved et indekslån er de fremtidige betalinger således ikke kendte, da disse afhænger af udviklingen af lånets underliggende indeks. Fairkredit udsteder som udgangspunkt ikke indekslån.

Indfrielseskurs

Indfrielseskurs er den kurs som låntager til enhver tid kan indfri sin restgæld til. Indfrielseskurs aftales ved lånets optagelses.

Kurstab

Kurstab er det tab som opstår som følge af udstedelseskurs som er under kurs 100. Kurstab fører ligeledes til at lånets effektive rente kan variere fra lånets nominelle rente. Fairkredit forsøger så vidt muligt at minimere kurstabet på deres formidlede lån.

Låneformidlingsgebyr

Låneformidlingsgebyr er det gebyr som formidlere af lån opkræver i forbindelse med gennemførelsen af en lånesag. Fairkredit opkræver i alle låneager et mindre gebyr til at dække omkostningerne til lånesagsformidlingen. Låneformidlingsgebyret betales af långiver og indregnes typisk i lånets kurstab.

Låneprovenue

Låneprovenue er det beløb som låntager reelt modtager i forbindelse med optagelse af lån. Lånets hovedstol vil typisk afvige fra låneprovenuet. Differencen mellem hovedstolen og låneprovenuet går typisk til kurstab, tinglysningsafgift og evt. andre stiftelsesomkostninger.

Långiver

Långiver er den person eller virksomhed som låner penge ud til andre. Fairkredit formidler professionelle pantebrevsselskaber, Og det er således det pantebrevselskab, som giver det bedste bud på en given lånesag, der bliver långiver.

Låntager

Låntager er den person eller virksomhed som optager et lån.

Låntype

Der findes mange forskellige låntyper, herunder annuitetslån, serielån, stående lån og indekslån. Fairkredit formidler primært annuitetslån, da dette er den mest anerkendte låntype.

Løbetid

En løbetid på 25 år, betyder at du efter 25 år har betalt lånet ud og dermed ikke skylder mere i huset.

Nominel rente

Nominelle renter er et udtryk for lånets årlige renteprocent inkl. renters rente. Renters rente-effekten af afhængig af hvor ofte rentetilskrivningen sker på et givent lån.

Opsigelse

Typisk vil et pantebrevslån være uopsigeligt fra långivers side, med mindre andet skulle være angivet i pantebrevet. Låntager kan altid indfri et pantebrevslån til den ved oprettelsen aftalte indfrielseskurs.

Økonomisk profil

Alle låntagere hos Fairkredit skal i forbindelse med ansøgning af lånetilbud have udarbejdet en økonomisk profil. Den økonomiske profil er en pæn fremstilling af alle økonomiske data, som er relevante for långivere. Den økonomiske profil omfatter bl.a. husstandsindkomst, rådighedsbeløb og eksisterende gæld.

Pålydende rente

Den pålydende rente er den rente, der ifølge pantebrevet skal betales af den til enhver tid værende restgæld.

Pantebrev

Pantebrevet er det dokument, der indeholder aftalen om panteret.

Restgæld

Restgæld er et udtryk for den resterende gæld der skyldes på et givent tidspunkt.

Serielån

Serielånet er karakteriseret ved en låntype hvor afdraget er konstant gennem hele lånets løbetid. Rentebyrden på et serielån er faldende gennem lånets løbetid, og derved vil ydelsen på et serielån også falde løbende over lånets løbetid.

Stående lån

Stående lån er en låntype hvor hele lånet afdrages på lånets sidste termin. Gennem det stående låns løbetid betales der således kun renter løbende.

Termin

Termin er en angivelse af hvornår betalingen af et givent låns ydelser skal finde sted.

Tinglysningsafgift

Der skal i henhold til tinglysningsafgiftsloven betales en afgift til det offentlige for at få tinglyst pant i en ejendom. Tinglysningsafgiften udgøres af kr. 1.660,00 + 1,5 % af pantebrevets hovedstol.

Vejledende rente

Dette er gennemsnitlig rente. Renten kan ændre sig begge veje, alt efter din konkrete situation.

Ydelse efter skat

Ydelsen er det beløb som løbende betales til långiver eller pantebrevets ejer. Ydelse efter skat er fratrukket værdi af låntagers rentefradrag.

Ydelse før skat

Ydelsen før skat er det beløb som løbende betales til långiver. Værdien er rentefradrag er ikke medregnet.